De Leuven Bears vzw hechten veel waarde aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we onze leden heldere en transparante informatie geven over hoe wij als club omgaan met persoonsgegevens. Leuven Bears vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Als Leuven Bears vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via privacy@leuvenbears.be.

De persoonsgegevens worden door de Leuven Bears vzw verwerkt ten behoeve van de goede werking van de club, om deel te kunnen nemen aan trainingen, toernooien en de verschillende basketbalcompetities van de federaties waarbij onze club is aangesloten.

Voor deze doeleinden kunnen we de volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
• Identificatiegegevens: naam; voornaam; adres; telefoonnummer; e-mail.
• Contactgegevens familie of ouders (jeugd)
• Rijksregisternummer
• Persoonlijke kenmerken: geslacht; geboortedatum; geboorteplaats; nationaliteit.
• Foto’s en mediabestanden

Deze gegevens worden verwerkt door hiervoor bevoegde medewerkers van de club. De gegevens die aan ons worden verstrekt kunnen wij aan derde partijen waarmee de club een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten, zoals de federaties, worden verstrekt. Indien dit noodzakelijk is, tevens voor de publicaties op bijvoorbeeld de Leuven Bears website; het verzorgen van ons ledenbeheer; het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
De verwerking van gegevens van jongeren jonger dan 18 jaar gebeurt, conform o.a. de richtlijnen van de federatie, uitsluitend in overleg met een ouder, wettelijke vertegenwoordiger of voogd.

De Leuven Bears vzw bewaart persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt niet langer dan noodzakelijk, dan wel op grond van de wet is vereist. We verbinden ons ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na het einde van het competitieseizoen waarin het lid zijn lidmaatschap opzegt, tenzij een toepasselijke wettelijke bewaartermijn deze periode overschrijdt.
De Leuven Bears vzw heeft de meest passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de leden te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verwerking.

De leden hebben recht op inzage, kopie, aanpassing of het verwijderen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het privacy@leuvenbears.be kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kan elk lid bezwaar indienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mocht er een klacht zijn over de verwerking van de persoonsgegevens die wij voor u niet kunnen oplossen, dan kan hierover contact genomen worden met de organisatie voor bescherming van de privacy, nu genoemd de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
De Leuven Bears vzw kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 19/04/2018

Print Friendly, PDF & Email